top of page

/ ALGEMENE VOORWAARDEN

Inhoudsopgave
Art. 1 – Identiteit van de ondernemer

Art. 2 – Toepassingsgebied

Art. 3 – Aanbod

Art. 4 – Bestelling – overeenkomst

Art. 5 – Overeengekomen prijs

Art. 6 – Betaling

Art. 7 – Levering

Art. 8 – Op maat gemaakte producten

Art. 9 – Herroepingsrecht (bedenktermijn) bij verkoop op afstand

Art. 10 – Controle, klachten en garantie

Art. 11 – Aansprakelijkheid

Art. 12 – Intellectuele eigendom

Art. 13 – Overmacht

Art. 14 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Art. 1 – Identiteit van de ondernemer


Naam: Kastaar

Adres: Nieuwdorpstraat 12, 3450 Geetbets

Ondernemingsnummer: BE0765.772.834

Website: www.kastaar.shop

Art. 2 – Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van kastaar en op elke tot stand gekomen overeenkomst, waaronder ook de overeenkomst op afstand (online verkoop), tussen kastaart en de klant.
 

Alvorens te kunnen overgaan tot bestelling van een product dient de klant steeds voorafgaandelijk de algemene voorwaarden door te nemen en uitdrukkelijk te bevestigen dat hij deze algemene voorwaarden aanvaardt, bij gebreke waaraan de bestelling niet kan worden afgerond. Elke bestelling van de klant geldt dan ook als een aanvaarding van deze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant.
 

De ongeldigheid van deze voorwaarden of van één van de hierna vermelde clausules van deze voorwaarden brengt de geldigheid van de overeenkomst en de andere clausules niet in het gedrang. In dergelijk geval wordt de betwiste clausule in onderling overleg vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel van de oorspronkelijke clausule.
 

Art. 3 – Aanbod
 
Het aanbod van kastaar bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het product mogelijk te maken.
 

Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen, gegevens betreffende gewicht, afmeting, kleur, afbeeldingen van etiketten, … op de website van kastaar gelden evenwel slechts bij benadering, zijn indicatief en niet bindend. Kleuren kunnen in bepaalde mate afwijken van de werkelijkheid. Eventuele afwijkingen kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of verbreking van de overeenkomst.
 

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.
 

De in een aanbod opgenomen producten zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.
 

Elk aanbod geldt slechts zolang de voorraad strekt.
 

Art. 4 – Bestelling – overeenkomst
 
kastaar is steeds gerechtigd om een bestelling te weigeren in navolgende gevallen:

indien in het aanbod een kennelijke vergissing of een kennelijke fout werd begaan (een incorrecte prijs, afbeelding, informatie, ...);

indien het leveringsadres zich niet in de aangegeven leverzones bevindt;

indien de voorraad van een bepaald artikel is uitgeput;

indien er sprake is van overmacht, kwade trouw of rechtsmisbruik;

indien er geen betaling werd ontvangen.

​​

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van lid 2, tot stand op het moment dat de klant een bestelling plaatst en bijgevolg het aanbod aanvaardt.

Indien de klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt kastaaronverwijld via elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 

Art. 5 – Overeengekomen prijs
 
Alle vermelde prijzen zijn steeds uitgedrukt in euro en inclusief alle belastingen, BTW, taksen en exclusief de verzendkosten.
 

Het bedrag van de leverings- en verzendkosten wordt aangegeven op de webshop en duidelijk vermeld vooraleer de bestelling definitief is.
 

Art. 6 – Betaling
 
Een aankoop is slechts definitief na ontvangst van de betaling.
 

Voor betaling met krediet- of debetkaarten dient kastaar de goedkeuring van de uitgever van de kaart te ontvangen. Indien de uitgever van de kaart weigert om in te stemmen met de betaling aan kastaar, dan is kastaar niet verantwoordelijk voor vertragingen bij de levering en/of niet levering van de bestelling.
 

Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.
 

Om een veilige online betaling en de veiligheid van de persoonsgegevens van de klant te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld.
 

Voor online aankopen aanvaard kastaar de volgende betaalmiddelen: Visa, MasterCard, Bancontact.
 

Art. 7 – Levering
 
De levering vindt ten vroegste plaatst na ontvangst van de volledige betaling.
 

Na ontvangst van de volledige betaling, worden de bestelde producten geleverd binnen de termijn zoals aangegeven bij de bestelling. De aangegeven leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend.
 

De producten worden geleverd op het door de klant tijdens de bestelling aangegeven adres. Foutief doorgegeven adressen zijn de uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.
 

Tenzij anders vermeld, worden leveringen uitgevoerd door Bpost en kunnen deze gebeuren aan huis, in een postpunt of in een Bpost pakketautomaat.
 

kastaar is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor laattijdige levering of niet-levering door haar logistieke partner.
 

Art. 8 – Op maat gemaakte producten
 
Bestellingen van op maat gemaakte producten kunnen enkel geannuleerd worden indien kastaar nog niet gestart is met het maken van de producten. Eventuele kosten hiervoor zijn op rekening van de klant.
 

Producten die specifiek op maat van de klant gemaakt worden, kunnen niet worden geruild of teruggenomen door kastaar. Voor specifiek op maat gemaakte producten geldt het herroepingsrecht zoals opgenomen in artikel 9 van deze algemene voorwaarden niet.
 

Art. 9 – Herroepingsrecht (bedenktermijn) bij verkoop op afstand
 
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen.
 

De klant heeft het recht om binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder motivering en zonder betaling van een boete, de overeenkomst met betrekking tot de aankoop op afstand van een product te herroepen en dit conform de hierna weergeven voorwaarden en modaliteiten.
 

De in lid 2 weergegeven termijn van 14 kalenderdagen neemt een aanvang:

hetzij de dag nadat de klant, of een vooraf door de klant aangewezen derde die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen;

hetzij, in geval van meerdere producten of producten samengesteld uit verschillende zendingen of onderdelen die deel uitmaken van een enkele bestelling maar die afzonderlijk worden geleverd, de dag nadat de klant, of een vooraf door de klant aangewezen derde die niet de  vervoerder is, het laatste product, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

hetzij, in geval van regelmatige levering gedurende een bepaalde periode, de dag nadat de klant of een vooraf door de klant aangewezen derde die niet de  vervoerder is, het eerste product heeft ontvangen.
 

4. De klant informeert kastaar van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen voor het verstrijken van de termijn van 14 kalenderdagen door:

hetzij het op de website ter beschikking gestelde herroepingsformulier ingevuld en ondertekend over te maken aan kastaar;

hetzij een ondubbelzinnige verklaring waaruit duidelijk de beslissing tot herroeping van de overeenkomst blijkt, over te maken aan kastaar.

​​

Ten laatste 14 kalenderdagen na de melding van de herroeping aan kastaar bezorgt de klant de producten terug of overhandigt die aan kastaar.
 

De klant zendt de producten terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking.
 

De klant draagt de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de producten.
 

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.
 

Tijdens de bedenktermijn verbindt de klant er zich toe om zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. De klant verbindt er zich tevens toe om het product slechts uit te pakken of te gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen waarbij als uitgangspunt geldt dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel mag doen.
 

De klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan nodig om de goede werking van het product vast te stellen.
 

Binnen 14 dagen na de melding van herroeping aan kastaar en op voorwaarde dat de klant de producten daadwerkelijk heeft teruggestuurd (minstens een bewijs van terugzending voorlegt) of terugbezorgd aan kastaar wordt de volledige aankoopprijs van de producten terugbetaald met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de bestelling heeft betaald.
 

De klant is niet gerechtigd een beroep te doen op zijn herroepingsrecht in navolgende gevallen:

de prijs van de producten of diensten is gebonden aan schommelingen op de financiële markt waarop kastaar geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 

de geleverde goederen zijn specifiek gemaakt op maat van de klant, vervaardigd volgens de specificaties van de klant of zijn duidelijk voor een specifieke persoon bestemd;
 

de geleverde goederen snel kunnen bederven of zijn beperkt houdbaar;
 

de verzegelde goederen na de levering geopend zijn en niet teruggezonden kunnen worden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne;
 

de geleverde goederen na de levering onherroepelijk zijn vermengd met andere producten;
 

de geleverde goederen zijn alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt, waarop kastaar geen invloed heeft;
 

de overeenkomst gesloten is tijdens een openbare veiling;
 

Art. 10 – Controle, klachten en garantie
 
Kastaar garandeert de conformiteit van de door haar aangeboden producten zoals voorzien in de wettelijke consumentengarantie.
 

De klant verbindt er zich toe om de geleverde goederen bij de levering onmiddellijk in ontvangst te nemen en te onderzoeken of de kwaliteit ervan overeenstemt met hetgeen werd overeengekomen.
 

De klant dient elk gebrek aan overeenstemming binnen een termijn van twee maanden na de vaststelling ervan schriftelijk aan kastaar mee te delen. Bij gebreke aan een dergelijke mededeling van het gebrek aan kastaar binnen twee maanden na de vaststelling ervan verliest de klant zijn recht om een vordering wegens gebrek aan overeenstemming tegen kastaar in te stellen.
 

In het geval van een gebrek aan conformiteit heeft de klant recht op herstel of vervanging van het product binnen een redelijke termijn.
 

De verleende waarborg vervalt in geval van abnormaal gebruik, slecht onderhoud, gebruik in strijd met de voorschriften van de fabrikant, wijziging van goederen door de klant, demontage of reparatie door een niet-gekwalificeerde persoon, beschadiging ten gevolge van brand, waterschade, bliksem, ongevallen, natuurrampen, opzet, nalatigheid of een door een onoordeelkundige behandeling.
 

Art. 11 – Aansprakelijkheid
 
Kastaar is niet aansprakelijk voor typfouten of aanleveren van verkeerde bestanden die de klant zelf heeft doorgestuurd.
 

Kastaar is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden, ook niet van aangestelden of werknemers, tenzij in geval van bedrog, opzettelijke fout of zware fout.
 

De eventuele aansprakelijkheid van kastaar is in elk geval beperkt tot de aankoopprijs van het product.
 

Kastaar is in geen geval aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade van welke aard ook, zoals, maar niet beperkt tot, winstderving, omzetverlies, inkomstenderving of schade/ vorderingen aan derden. 
 

Kastaar is niet aansprakelijk voor verlies of schade bij gebruik van een product.
 

Art. 12 – Intellectuele eigendom
 
De website, logo’s, foto’s, beelden, teksten, werken en andere bestanddelen van de website zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij kastaar, hetzij bij leveranciers of andere rechthebbenden liggen.
 

De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing, gebruik voor commerciële doeleinden op welke wijze dan ook, het elektronisch opslaan of gebruiken voor onwettige doeleinden is verboden, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van kastaar, haar leveranciers of andere rechthebbenden.
 

Art. 13 – Overmacht
 
Elke partij is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens de wederpartij ingeval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door één van de partijen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van die partij, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien. Zonder exhaustief te zijn, worden alleszins als overmacht beschouwd: uitputting van de voorraad, vertragingen in of uitblijven van leveringen door leveranciers van een partij, tenietgaan van goederen of apparatuur ten gevolge van ongevallen, machinebreuk, staking of lock-out, brand, oproer, epidemie, overstroming, natuurramp, elektrische, informatica-, internet of telecommunicatiestoringen, beslissingen of interventies van overheidswege (met inbegrip van de weigering of annulering van een vergunning of licentie), brandstoftekorten, fouten of vertragingen te wijten aan derden. De partij die zich op overmacht beroept is niet verplicht om het ontoerekenbaar en onvoorzienbaar karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen.
 

Ingeval van overmacht worden de verplichtingen van de desbetreffende partij opgeschort. De partijen zullen in dergelijk geval alle redelijke inspanningen verrichten om de gevolgen van een overmachtssituatie te beperken. Ingeval de overmacht langer dan twee maanden zou duren, is de andere partij gerechtigd om de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, zonder dat de partij die zich op overmacht beroept tot betaling van enige vergoeding aan de andere partij kan worden gehouden.
 

Art. 14 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
 
Alle overeenkomsten tussen kastaar en haar klanten worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Toepassing van internationale verdragen, daaronder het Weens Koopverdrag, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 

Behoudens andersluidend dwingend recht, valt elke betwisting tussen partijen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken waaronder de zetel van kastaart ressorteert.
 

kastaar
Nieuwdorpstraat 12, 3450 Geetbets

bottom of page